Home

 • 2018.12-2019.12

   电气及电子工程学院 | 南洋理工大学  | 访问学者 

 • 2015.7-Now

   电气工程学院 | 山东大学 | 副研究员  | 副研究员 

 • 2013.7-2015.6

   电机系 | 清华大学 | 助理研究员  | 博士后 

 • 2003.9-2006.5

   软件部 | 山东许继科华自动化有限技术公司  | 工程师