Paper Publications
Ying Jiang, Likun Xue*, Rongrong Gu, Mengwei Jia, Yingnan Zhang, Liang Wen, Penggang Zheng, Tianshu Chen, Hongyong Li, Ye Shan, Yong Zhao, Zhaoxin Guo, Yujian Bi, Hengde Liu, Aijun Ding, Qingzhu Zhang, and WenxingWang. Sources of nitrous acid (HONO) in the upper boundary layer and lower free troposphere of the North China Plain: insights from the Mount Tai Observatory,Atmospheric Chemistry and Physics,20, 12115–12131
  • Translation or Not:
    no
Copyright All Rights Reserved Shandong University Address: No. 27 Shanda South Road, Jinan City, Shandong Province, China: 250100
Information desk: (86) - 0531-88395114
On Duty Telephone: (86) - 0531-88364731 Construction and Maintenance: Information Work Office of Shandong University
Technical support QQ group: 820336447