Paper Publications
Ruihan Zong, Xue Yang, Liang Wen, Caihong Xu, Yanhong Zhu, Tianshu Chen, Lan Yao, Liwei Wang, Junmei Zhang, Lingxiao Yang, Xinfeng Wang, Min Shao, Tong Zhu, Likun Xue, Wenxing Wang. Strong ozone production at a rural site in theNorth China Plain: Mixed effects of urban plumesand biogenic emissions. Journal of Environmental Sciences, 71: 261-270
  • Translation or Not:
    no
Copyright All Rights Reserved Shandong University Address: No. 27 Shanda South Road, Jinan City, Shandong Province, China: 250100
Information desk: (86) - 0531-88395114
On Duty Telephone: (86) - 0531-88364731 Construction and Maintenance: Information Work Office of Shandong University
Technical support QQ group: 820336447