Paper Publications
Lan Yao, Lingxiao Yang*, Jianmin Chen, Xinfeng Wang, Likun Xue, Weijun Li, Xiao Sui, Liang Wen, Jianwei Chi, Yanhong Zhu, Junmei Zhang, Caihong Xu, Tong Zhu, Wenxing Wang, Characteristics of carbonaceous aerosols: Impact of biomass burning and secondary formation in summertime in a rural area of the North China Plain, Science of the Total Environment, 557–558: 520-530
  • Translation or Not:
    no
Copyright All Rights Reserved Shandong University Address: No. 27 Shanda South Road, Jinan City, Shandong Province, China: 250100
Information desk: (86) - 0531-88395114
On Duty Telephone: (86) - 0531-88364731 Construction and Maintenance: Information Work Office of Shandong University
Technical support QQ group: 820336447