Paper Publications
Shengzhen Zhou, Zhe Wang, Rui Gao, Likun Xue, Chao Yuan, Tao Wang*, Xiaomei Gao, Xinfeng Wang, Wei Nie, Zheng Xu, Qingzhu Zhang, Wenxing Wang. Formation of secondary organic carbon and long-range transport of carbonaceous aerosols at Mount Heng in South China. Atmospheric Environment, 63:203–212
  • Translation or Not:
    no
Copyright All Rights Reserved Shandong University Address: No. 27 Shanda South Road, Jinan City, Shandong Province, China: 250100
Information desk: (86) - 0531-88395114
On Duty Telephone: (86) - 0531-88364731 Construction and Maintenance: Information Work Office of Shandong University