Other teachers
People
  • Pengfei Sun

  • Shunian Li

  • Huang Shuai (PHD,2014--2020)

  • Teng Qi (Graduate, 2016-present)

  • Song Tingting (Graduate, 2016-present)

  • Qi Jialin (Graduate, 2017,9--present)

  • Wei Lidan (Master, 2017-2020)

  • Mao Wenxiu (Master, 2017-2020)