Kai Qian, Roland Yingjie Tay, Jingwei Chen, Huakai Li, Jinjun Lin, Jiangxin Wang, Guofa Cai, Viet Cuong Nguyen, Edwin Hang Tong Teo, Tupei Chen, Pooi See Lee*. “Direct Observation of Indium Conductive Filaments in Transparent Flexible, and Transferable Resistive Switching Memory”, ACS Nano, 2017, 11, 1712.

Release time:2019-06-12|Hits:

Translation or Not:no

Included Journals:SCI