Xu Han, Ruixue Xu, Bowen Sun, Jing Xu, Wang Hong, Guofa Cai,* and Kai Qian*,"Conductive Silver Grid Electrode for Flexible and Transparent Memristor Applications",Adv. Electron. Mater. 2021, 7,2000948

Release time:2021-01-28|Hits:

Translation or Not:no