Xu HAN, Bo-wen SUN, Rui-xue XU, Jing XU, Wang HONG, Kai QIAN*, Research Progress on Resistance Switching Mechanism of Transparent Memristor Based on Indium Tin Oxide Electrode, Chinese Journal of Inorganic Chemistry, 2021, 37(4): 577-591

Release time:2022-11-28|Hits:

Translation or Not:no