English 手机版 山大视点 | 山东大学 | 山东大学教师个人主页
论文成果
当前位置: 中文主页 >> 科研成果 >> 论文成果

A Single Fluorescent pH Probe for Simultaneous Two-Color Visualization of Nuclei and Mitochondria and Monitoring Cell Apoptosis

 • 发表刊物: ACS Sensors
 • 第一作者: Rui Yang
 • 论文类型: 期刊论文
 • 通讯作者: Guangle Niu,Zhiqiang Liu,Xiaoqiang Yu
 • 文献类型: J
 • 卷号: 6
 • 期号: 4
 • 页面范围: 1552 - 1559
 • ISSN号: 2379-3694
 • 是否译文:
 • 发表时间: 2021-04-01