English 手机版 山大视点 | 山东大学 | 山东大学教师个人主页
论文成果
当前位置: 中文主页 >> 科研成果 >> 论文成果

Simultaneous visualization of lipid droplets and lysosomes using a single fluorescent probe

 • 发表刊物: Sensors & Actuators, B: Chemical
 • 第一作者: Fangfang Meng
 • 论文类型: 期刊论文
 • 通讯作者: Zhiqiang Liu,Guangle Niu,Xiaoqiang Yu
 • 文献类型: J
 • 卷号: 329
 • 期号: 15
 • 页面范围: 129148-129158
 • ISSN号: 1873-3077
 • 是否译文:
 • 发表时间: 2021-02-01