Bowen Sun, Ruixue Xu, Xu Han, Jing Xu, Wang Hong, Yimeng Xu, Zhiwei Fu, He Zhu, Xin Sun, Jiangxin Wang, Peng Cui, Jingjing Chang*, Jiaqing Xiong*, Kai Qian*, Ultra-high temperature tolerant flexible transparent electrode with embedded silver nanowires bundle micromesh for electrical heater, npj Flexible Electronics (2022) 48

Release time:2022-09-26|Hits:

Translation or Not:no