Wang Hong, Bowen Sun, Zhaolin Li, Zhiwei Fu, Jiawei Zhang, Mingshun Jiang, Yang Zhang, Yan Li, Yifei Zhang, and Kai Qian*, Biodegradable, Flexible Transparent Ordered Ag NWs Micromesh Conductor for Electrical Heater and Electromagnetic Interference Shielding Applications, ACS Appl. Electron. Mater. 2022, DOI: 10.1021/acsaelm.2c01109

Release time:2022-10-29|Hits:

Translation or Not:no