Ruixue Xu, Bowen Sun, Xu Han, Wang Hong, Jing Xu, He Zhu, Zhiwei Fu, Yimeng Xu, Xin Sun, and Kai Qian*, High-Performance Flexible Transparent Electrical Heater Based on a Robust Ordered Ag Nanowire Micromesh Conductor,ACS Appl. Electron. Mater. 2022, 4, 4, 1776–1783

Release time:2022-09-26|Hits:

Translation or Not:no