Research Projects

新天然与人工产物的定向挖掘和高效合成的平台技术

Release time::2020-03-24|Hits:

Affiliation of Participant(s):微生物技术研究院

Leading Scientist:tangyajie

Type of Project:基础研究

Nature of Project:纵向

Project level:National

Project Participants:liruijuan,Zhao Wei,Huo Liujie,liuweifeng,mengxiangfeng,zhangwei,tangyajie,zhouhaibo,zhongguannan,wangxue,zhenghongbo,Xiaoying Bian,zhangjiaozhen,tuqiang,liyuelan,caojingjing,louhongxiang,liaiying,wangzhixing,wuzhangsheng,yaohui,cuichao,yousi

Project Number:A0632179319A24E6E053BE07C2CA40D7

Date of Project Approval:2020-01-01

Scheduled completion time:2024-12-31

Date of Project Completion:2024-12-31

Date of Project Initiation:2020-01-01

Project Approval Number:2019YFA0905700